Startside Nyheder Kontakt Prisblad Vandkvalitet Økonomi Diverse

Nyhedsbrev Nytåret 2020

Svejbæk Vandværk

Bestyrelsens beretning 2018:

Velkomst

Jeg vil starte med at konstatere, at det har været særdeles godt at sælge vand for Svejbæk Vandværk i det forløbne år – sådan startede jeg bestyrelsens beretning sidste år – og det gør jeg igen i år. Vi har hos forbrugerne fået afregnet 27.927 m3 – skønt vi kun har udpumpet 27.716 m3 – det giver et positivt ”svind” på 0,7 %. Hvordan kan det nu lade sig gøre? Der er flere mulige forklaringer – en mulighed kan være aflæsning hos forbrugerne på forskellige datoer – der er jo ca 3 uger til rådighed for aflæsning – og hvis alle forbrugere rykker aflæsning 1 dag, betyder det en forskel på ca 80 m3 eller ca. 0,3 %. En anden mulighed er den tilladte afvigelse på vandmålerne i drift, som er + /- 4 %. Normalt vil vi sige, at vi har en meget nøjagtig angivelse af den vandmængde, som vi udpumper, da den registreres på vandværkets elektroniske flowmåler

I år har vi i forbindelse med nødforsyning købt over 3000 m3 fra Silkeborg Forsyning – måske er der en unøjagtighed i den opmålte mængde her –  hvis vi i realiteten har fået leveret en lidt større vandmængde end beregnet og afregnet med Silkeborg Forsyning, så siger vi da tak!!!! Den nævnte nødforsyning var i årets første måneder, hvor vi skulle have nyt trykforøgningsanlæg installeret og indkørt. Dette anlæg – placeret ved rentvandsbeholder ved hjørnet Julsøvej / Julsøvænget er en nyudvikling, som har voldt leverandøren Grundfos lidt kvaler – vi bliver dog holdt skadesløse.

Vi har i løbet af 2017 fået 4 nye forbrugere, derved var der ved udgangen af 2017 i alt 283 forbrugere og flere er på vej (har allerede registreret 2 i 2018). Inden længe vil vi runde 300 forbrugere - måske det skal markeres! Alene nyudstykningen på Lynggårdsvænget vil bidrage med 14 nye forbrugere.

Vi har haft fokus på, om vandtryk i den nye udstykning er tilstrækkelig stort – og det er tilfældet. Derimod må vi konstatere, at vandtryk på den øverste del af Lynggårdsvej stadig ikke er OK. Det er vi i øjeblikket ved at gøre noget ved – i den øvre del af Lynggårdsvej vil blive etableret et trykforøgningsanlæg dimensioneret til antallet af husstande. Vi arbejder i øjeblikket med at finde en placering af anlægget.

Vi arbejder desuden i samarbejde med Silkeborg Forsyning med at få etableret vandforsyning til Skyttehuset Camping og Hvidovre Kommunes kursusejendom på Svejbækvej (på den anden side Gudenåen) Da det er udenfor vores forsyningsområde, sker tilslutning på særlige vilkår – afholdelse af udgifter til underføring Gudenåen deles mellem de 2 nye tilslutninger

Vi har i Svejbæk tradition for vand af god kvalitet, hvilket også den seneste vandanalyse foretaget på vandværk 04-10-2017 viser. Resultater kan ses her og på vores hjemmeside www.svejbaekvand.dk I forbindelse med denne kontrol fik vi også testet vandet for evt. indhold af cloridazon – det i medierne meget omtalte ”nyopdagede” pesticid – der var intet at påvise hos os. Også indholdet af nitrat i vandet har været meget omtalt på det seneste, her har vi et meget lavt indhold – langt under grænseværdien. Her kan være en sammenhæng med området, hvor vores grundvand dannes og indvindes. Området er beliggende nord for jernbanen i en kile op mod Linå – meget af området er skov med lav udvaskning af nitrat. Det er vigtigt at påpege, at bl.a. nyudstykning på Lynggårdsvænget ligger i området, og vi vil da gerne opfordre alle forbrugere om at være meget varsomme med det private forbrug af pesticider – gerne helt undgå brugen

Silkeborg Kommune er i øjeblikket ved at udarbejde indsatsplan for drikkevand i Silkeborg Nord – Svejbæk Vandværk hører herunder. Umiddelbart ser der ikke ud til at blive nogen tiltag for os. Vi vurderes som sårbare grundet vores placering i byområde, men da vi ikke har landbrug i vores BNBO (boringsnære beskyttelsesområde), pålægges vi ikke at betale erstatning til naboer for at ophøre med brugen af sprøjtemidler. Private forbrugere i vandværkets nærhed bliver ikke pålagt sprøjteforbud med pesticider, men vi kan her gentage henstillingen om at begrænse forbruget, evt. ophøre med brugen af pesticider. Vores indvindingsområde / opland vurderes til at være sårbart grundet geologiske forhold, men heldigvis er nitratudvaskning grundet områdets udnyttelse lavt.I indsatsplanen er nøje beskrevet de enkelte risici i vandværkets nærhed og indvindingsområde / opland – kan i øvrigt ses på Silkeborg Kommunes hjemmeside. Efterfølgende vil det blive vurderet, om vores forsyningsområde skal ændres

I forbindelse med fremtidige analyser af vores vand, ændres praksis jvf. ny bekendtgørelse, så der skal tages straksprøver hos forbrugernes taphaner – uden at vandet forudgående har løbet af hanen. Det har været genstand for en del kritik bl.a. fra den forening vi er medlem af, Danske Vandværker. Det må forudses, at vandværket fremover vil få ”skyld” for en del overskridelser af grænseværdier hos den enkelte forbruger. For at være på forkant, vil vi i forbindelse med sådanne prøvetagninger efterfølgende lave en ”flushprøve” på den samme hane ( hvor vandet løber ). Dette betragtes som en prøve på ledningsnet, og en sådan prøve kan være anvendelig i tvivlssager – hvem har ansvar for evt overskridelser af grænseværdier? Desuden vil vi så vidt muligt samme dag få foretaget prøve på vandværk – så vi har et samlet billede fra denne dag. Svejbæk Vandværk udvælger forbrugere, som på skift vil blive udtaget til prøvetagning. Vi vil naturligvis tage kontakt til de udvalgte forbrugere, som skal repræsentere forskellige dele af forsyningsområdet

Driften på vandværket har generelt været stabil gennem året – kun få afbrydelser af vandforsyning. I et tilfælde observerede vi en usædvanlig høj udpumpning fra vandværk, hvilket kunne tyde på ledningsbrud. Ved hjælp af sektionsbrønde fandt vi frem til, at utætheden var øst for vandværket – vi fik udelukket nogle muligheder, og det viste sig at være et brud på et vandrør i et hus på Kalsholtvej – som vist førte til en del vand i kælderen. Vi har stor glæde af de etablerede sektionsbrønde, senest har vi fået etableret en sådan ved nedkørslen til Julsøvænget. Brøndene giver, ud over mulighed for afspærring af dele af ledningsnet, også mulighed for at lokalisere utætheder og svind til et afgrænset område. På vandværket har vi fået lavet pudsearbejde i kælder, som efterfølgende er blevet malet. Efterfølgende har vi fået sat ny yderdør i vandværk – den er som i kan se meget blå!! Og vigtigst – den er med væsentlig bedre låsesystem end den gl dør. Internt har vi i forbindelse med vores ledelsessystem indført en log, hvor alle hændelser, store som små, skrives ind. Det er faktisk et rigtig godt værktøj, som vi i fremtiden vil få stor glæde af.

En ny lov om behandling af personfølsomme oplysninger betyder, at vi skal være meget påpasselige med, hvad vi opbevarer. Silkeborg Forsyning varetager forbrugsafregning for os, og vi har ikke adgang til forbrugernes cpr.nr eller lignende. I det hele taget er det en meget travl periode for de små vandværker med mange nye krav og lovændringer. En lovændring, som vil berøre os, er den nye lov om LER (ledningsejerregistrering), som træder endeligt i kraft i 2022. Inden da skal alle ledningsoplysninger være digitaliseret, og hvis en graveaktør henvender sig til LER, skal svar foreligge inden 2 timer. Det er i dag et krav, at alle der skal grave i jorden (dog ikke kartofler op ) skal henvende sig til LER, og den enkelte ledningsejer har så 5 dage til at sende de ønskede ledningsoplysninger. En opgave vi nu udfører selv. Det kan vi ikke med de nye krav til hurtigt svar – løsningen er at hyre et firma til at gøre dette – hvem skal betale for det? Ja rigtigt, det skal du som forbruger. En anden lille vigtig detalje i den sammenhæng er, at når jeg svarer på en LER-henvendelse er mit svar ofte tilføjet lidt lokalkendskab – det skal vi ikke vente fremover. Og det er værd at tilføje, at LER jo er sat i verden for at forhindre graveskader

I den forbindelse er det vist på plads endnu en gang at appellere til forbrugerne om at værne om deres stophane – sørge for den er tilgængelig – der kan pludselig blive brug for den. Desværre ser vi af og til, at selv nyetablerede stophaner ”forsvinder” uden markering under fliser eller lignende

Vi har fremadrettet i tankerne at få renoveret ledningsnet på Julsøvej vest for vandværket, da vi på denne del af ledningsnet har en del gamle anboringer, som kan give anledning til større ledningsbrud. Også yderligere forstærkning af ledningsnet under jernbanen og opad Lynggårdsvej er i kikkerten. Det er så også klart, at det er de mest komplicerede dele af ledningsnet, vi her skal have fat i. Hermed menes placering af vores forsyningsledning kontra andre kabler – underføring jernbane m.v.

Som Preben efterfølgende vil forklare, har vi efter bestyrelsens beslutning skiftet revisor. Dette ikke mindst for at kunne spare en del penge.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med jer som forbrugere

Tak for ordet

På betyrelsens vegne

Torben Jensen

 

NYHEDSBREV DECEMBER 2017